Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Víte v čem se liší JSDH a SDH?

Pokusíme se na pár řádcích vysvětlit rozdíl mezi hasičem – členem SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen SDH) a hasičem – členem JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH).

Názvy jsou téměř shodné, proto chápeme, že většina občanů nevidí rozdíl. Ale právě jedno písmeno a to písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů (JSDH), které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb, ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“.

Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb,. je obec.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:
a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18,jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce.

SDH
Sbor dobrovolných hasičů spolek pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“. Toto sdružení, ostatně jako i ostatní občanská sdružení, nesmí dle §5 tohoto zákona, vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.
Spolkům, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím může být poskytována dotace v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dle zákona č.250/2000,.Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Z výše napsaného je tedy patrné, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb,. ve své páté části a to v §75.
Spolky, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
c) podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva

Závěrem:
Člen JSDH nemusí být členem SDH a naopak. V obci může fungovat SDH, přitom obec nemusí mít povinnost zřídit JSDH. Nebo naopak, obec jednotku zřídí, aniž by v obci fungovalo SDH. Městská část zřídila Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a současně v Běchovicích funguje Sbor dobrovolných hasičů (SDH).


nahoru