Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky. 

- ze psů

Poplatek ze psů

3. Pojmenování (název) životní situace.

Poplatek ze psa

4. Základní informace k životní situaci.

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně.

Předmětem poplatku ze držení psa, který je starší než tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci.
Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.
Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci (v Praze městské části) příslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušného zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek se platí ze psa staršího než tři měsíce, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku. 
Od poplatku jsou osvobozeny například: 
- osoby nevidomé, bezmocné a těžce zdravotně postižené (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 
- osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 
- uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy 
- držitelé psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je držitel členem Svazu záchranných brigád 
- držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí. 
Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 
Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen. 
Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své jméno a příjmení nebo název firmy, rodné číslo nebo IČ, místo pobytu nebo sídlo, případně další adresu pro doručování, právnická osoba též místo podnikání a osoby oprávněné jednat v poplatkových věcech. Dále údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 
Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopisu přímo u správce poplatku. 
V případě jakýchkoli nesrovnalostí v podání vyzve správce poplatku poplatníka k doplnění či upřesnění údajů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem místního poplatku ze psů je Úřad městské části Praha - Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice 

pracovník správce poplatku: Margita Jíšová 
číslo dveří: 202 
číslo telefonu: 281 028 615 
úřední hodiny: po 8 - 12  13-17

                        st  8 - 12  13-18

                        pá 8 - 12 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku. 

Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti například: občanský průkaz; u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobíraném důchodu, doklad o převzetí psa z útulku, průkaz osoby se zdravotním postižením, průkaz cvičitele asistenčního psa, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod. 

Plná moc v případě zastupování s časovým a věcným vymezením rozsahu zmocnění, s potvrzením zmocněnce o přijetí plné moci a s podpisy zmocněnce i zmocnitele (nemusí být úředně ověřeny). 

V případě, že je poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, vyžaduje správce poplatku učinění čestného prohlášení o této skutečnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář:

1.) Vznik poplatkové povinnosti - Přihláška psa

2.) Zánik poplatkové povinnosti - Odhláška psa

Formuláře jsou k dispozici u správce poplatku na  ÚMČ Praha - Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice.

Tyto doklady v  elektronické podobě jsou k dispozici na: 1058_EVIDENCE-PSU

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatků ze psa staršího tří měsíců:

 • za psa chovaného v rodinném domě:
  • 300,- Kč za jednoho psa
  • 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož chovatele
 • za psa chovaného v městské nebo sídlištní zástavbě (bytovce):
  • 1.500,- Kč za jednoho psa
  • 2.250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož chovatele
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož chovatelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:
  • 600,- Kč za jednoho psa
  • 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož chovatele

Je-li chovatelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí sazba poplatků ročně:

 • 200,- Kč za jednoho psa
 • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož chovatele

Dále je podle §6 odst. 1, písm. d) Vyhlášky HMP č.23/2003  na dva roky od poplatku osvobozen chovatel pesa převzatého z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy.

Včas nezaplacené poplatky, nebo jejich nezaplacenou část může obec dle zákona č. 565/1990 Sb. navýšit až na trojnásobek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Povinnosti každého chovatele je oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti a skutečnost, která má vliv na výši poplatku:
- změny údajů uvedených v ohlášení k poplatku

- úleva  od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 300,- Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Na úlevu má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil (§ 6 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy) 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 11 - § 15) 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 - § 14, příloha – Sazebník správních poplatků – Položka 1) 
 

18. Jaké jsou související předpisy

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 44) 
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (§ 10, § 10b) 
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů 
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 8) 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, lhůtě a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutí správce poplatku, pokud daňový řád nestanoví jinak, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, které dosud není v právní moci. 

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení správce poplatku, který napadené rozhodnutí vydal 
- označení odvolatele 
- číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje 
- uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí 
- označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání 
- návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí 

Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. 

Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, pokud mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu (Magistrátu hl. m. Prahy). (§ 114 - § 116 zákona č. 280/2009 Sb.)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.) 

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu dle daňového řádu do 50 000 Kč (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb.).

21. Nejčastější dotazy

Kam psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa? 
Poplatek je placen vždy v místě trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na délku trvání přechodného pobytu v jiném místě. Pokud je v rodině drženo více psů, mohou být přihlášeni na více členů rodiny a každý pak platí poplatek za jednoho psa. 

Jak a kdy odhlásit psa z evidence? 
Když poplatník přestane být držitelem psa (předání jinému držiteli, uhynutí, zaběhnutí psa) nebo se odstěhuje z městské části, je potřeba písemně psa do 15 dnů odhlásit u správce poplatku, tzn. sdělit kdo, z jakého důvodu a k jakému datu psa odhlašuje, aby mohla být ukončena poplatková povinnost. 

Je povinnost, aby byl pes opatřen evidenční známkou, a hrozí nějaké sankce? 
Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Povinnost opatřit psa evidenční známkou není právním předpisem stanovena, a proto nehrozí sankce. Při ztrátě nebo znehodnocení evidenční známky si lze vyzvednout novou známku u správce poplatku. 

Jaké sankce hrozí, když držitel psa nesplní ohlašovací povinnost? 
Správce poplatku vyměří poplatek sám platebním výměrem pomocí pomůcek a dále má možnost uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. 

Na jaké účely jsou použity finanční prostředky z vybraného místního poplatku ze psů? 
Z těchto finančních prostředků úřad odvádí 25% Magistrátu hl. m. Prahy. Zbylý příjem je zapracován do příjmové části rozpočtu naší městské části.  Jednou z prioritních záležitostí je úklid a údržba zeleně a veřejných prostranství. Dá se říci, že prostředky získané z poplatku ze psů jsou využívány na úklid naší městské části, hradí se z nich pořízení evidenčních známek pro psy a zároveň koše se sáčky na psí exkrementy. 

K dotazům na údaje z evidence poplatníků 
Údaje z evidence poplatníků se poskytují pouze orgánům, které jsou oprávněny tyto údaje zjišťovat podle daňového řádu (§ 53). 

Jaké právní předpisy upravují chov psů? 
Například: 

- Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. – část šestá) – odpovědnost za škodu, 
- Zákon o veterinární péči (zákon č. 166/1999 Sb. § 4) – povinné očkování a péče o psa, 
- Zákon na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) – zákaz usmrcení, opuštění zvířete, 
- Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně – zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni, povolení a vyznačení výjimek, 
- Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, 
- Vyhláška hl. m. Prahy č. 5/1985 o čistotě na území hl. m. Prahy – povinnost odstranit způsobené znečištění veřejného prostranství, 
- Přepravní řád MHD – povinnosti opatřit psa náhubkem a vodítkem. 
Trvalé označování psů 
Viz bod 24. Související životní situace.

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

- Magistrát hl. m. Prahy

- Pražské útulky

- Azyl pro opuštěná zvířata Praha – Komořany

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztrátu psa lze nahlásit kdykoliv na telefonním čísle městského útulku pro opuštěná zvířata v Praze - Troji tel. č. 222 02 5917. 

Nalezení evidenční známky pro psa – předat správci místního poplatku

5. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha - Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice 

26. Kontaktní osoba

- viz bod č. 9

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

 

(3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

(4) Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

(5) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

(6) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

(7) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

 

 ). ( &


nahoru