Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

3. Pojmenování (název) životní situace.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení ke kácení a oznámení kácení se nevyžaduje u dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku tj. lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků, jezer a údolní nivy a stromořadí tj. souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy

 • pro dřeviny s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • pro zapojené porosty dřevin tj. soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají a překrývají, pokud celková plocha porostu nepřesahuje 40 m²,
 • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Oznámení kácení se podává pouze v případě, že ke kácení dochází z důvodů pěstebních (obnova porostů, zdravotní důvody – suché stromy, napadení epidemickými či jinými vážnými chorobami) nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, případně je-li stavem dřevin bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu tj. nejméně 500 000 Kč. (zákon č. 40/2009 SB, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Většinou se jedná o období od 1. listopadu do 31. března. Důvodem je mimo jiné zajištění ochrany ptactva.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník (vlastníci) pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka (vlastníků) pozemku nebo jiný oprávněný uživatel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě, že je podána žádost o povolení kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), odbor vnitřní správy po provedeném správním řízení vydá rozhodnutí.

V případě, že je podáno oznámení o kácení (§ 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), odbor životního prostředí prověří jeho oprávněnost a může ve lhůtě 15 dnů kácení pozastavit, omezit nebo zakázat.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

V případě, kdy je nutné žádat o povolení ke kácení dřevin, je třeba podat písemnou žádost s předepsanými náležitostmi.

V ostatních případech je nutno kácení dřevin příslušnému orgánu oznámit 15 dnů před začátkem kácení. Oznámení musí mít rovněž předepsané náležitosti. V případě havarijního kácení je třeba doložit, že byly splněny podmínky pro tento postup.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem ochrany přírody jsou na území hl. m. Prahy úřady městských částí 1 – 57, tam, kde se dřevina nachází.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně na odboru vnitřní správy, 1. patro kancelář č. 204, Mgr. Martina Vlková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení kácení (§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) musí obsahovat:

 1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 4. zdůvodnění žádosti.

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) musí obsahovat:

 1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona (tj. při havarijním kácení) a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 4. zdůvodnění oznámení,
 5. v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona (tj. při havarijním kácení) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Na základě podaného oznámení má odbor životního prostředí možnost po jeho prověření kácení pozastavit, omezit nebo zakázat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti o povolení kácení, nicméně MČ Praha – Běchovice vytvořila vzor žádosti, tak aby obsahovala potřebné údaje.

radnice/jak-si-zaridit/tiskopisy-ke-stazeni/

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jednoduché případy se vyřizují do 30 dnů. V ostatních případech se rozhodne do 60 dnů a ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Spoluvlastníci pozemku, spolky, které se přihlásí jako účastník řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve sporných případech může žadatel doložit svoji žádost odborným posudkem (zhodnocení zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti dřeviny, narušení statiky stavby, doložení pylové alergie na dřevinu apod.)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 1. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
 3. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podle § 81, odst. 1 správního řádu podat odvolání k odborů ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha - Běchovice do 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 87 zákona o ochraně přírody a krajiny uloží orgán ochrany přírody fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč za nepovolené pokácení či poškození dřeviny, do 100 000 Kč za nepovolené pokácení skupiny dřevin.

Podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny uloží orgán ochrany přírody právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti pokutu do výše 1 000 000 Kč za poškození nebo zničení dřeviny (skupiny dřevin).

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor vnitřní správy

26. Kontaktní osoba

Mgr. Martina Vlková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

 


nahoru