Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Odbor ekonomiky a správy majetku

ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU zajišťuje především:

 • sestavuje a projednává návrh rozpočtu MČ, navrhuje, přijímá a projednává rozpočtové změny
 • zodpovídá za smluvní zajištění finančních služeb, spravuje účty MČ
 • finanční kontrolu hospodaření a smluvních vztahů
 • vypracovává na základě podkladů závěrečný účet MČ
 • vypracovává rozbory pohledávek včetně pohledávek příspěvkových organizací zřízených MČ
 • podílí se na kontrole zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek MČ
 • zajišťuje agendu finančního a kontrolního výboru formou tajemníka
 • metodicky usměrňuje a organizuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí, včetně metodické pomoci příspěvkovým organizacím zřízených MČ
 • zodpovídá za provedení inventarizace v souladu s právními předpisy
 • zajišťuje provádění všech účetních operací týkajících se hospodaření v hlavní a vedlejší činnosti MČ
 • komplexně zpracovává mzdy zaměstnanců úřadu a zajišťuje jejich výplatu
 • přijímá peníze do pokladny za platby vybírané v hotovosti včetně vystavení příjmových dokladů
 • vede evidenci předpisů a plateb k jednotlivým poplatkům (poplatky ze psů, správní poplatky, pokuty ÚMČ a atd.)
 • vydává rozhodnutí k povolení záborů a vyměřuje poplatky za neohlášené užívání veřejného prostranství
 • vydává povolení k provozování reklamního zařízení na místních komunikacích ve správě MČ a k provozování výherních hracích přístrojů
 • vydává rozhodnutí o souhlasu s parkováním nákladních automobilů a autobusů
 • na veřejném prostranství
 • určuje místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství
 • zajišťuje vedlejší hospodářská činnost, především v oblasti nájmů bytů, nemovitostí, nebytových prostor a pozemků
 • agendu smluvních vztahů
 • agendu daní
 • spolupráci s MHMP a finančními úřady
 • komplexní správu a údržbu majetku svěřeného MČ
 • provozní záležitosti a služby v oblastech provozu a údržby majetku, dopravy, energetiky, dodávek médií, informatiky, telekomunikací, kancelářské a výpočetní techniky apod.
 • zodpovídá za provoz a kontrolu dětských hřišť v souladu s právními předpisy
 • evidenci svěřených pozemků, budov a staveb §  kontrolu fyzického stavu a případné opravy či obnovu
 • inventarizaci nemovitého majetku svěřeného do správy MČ
 • podklady pro nabytí, zcizení a pronájem nemovitostí
 • uzavírání smluv o služebnostech, včetně projednání a evidence v KN
 • uzavírání smluv souvisejících s investiční výstavbou, údržbou a s majetkem MČ a vede jejich evidenci včetně projednání s HMP
 • agendu veřejných zakázek včetně zveřejňování dle platného zákona
 • likvidaci pojistných událostí
 • hlášení poruch na území MČ správcům sítí 
 • realizaci a provozování informačních a telekomunikačních systémů a služeb
 • úklid a údržbu komunikací a zeleně
 • plánování, realizaci a kontrolu investiční činnosti včetně zabezpečení předprojektové a projektové přípravy
 • činnost technického zástupce objednatele ve smluvních vztazích
 • zastupování MČ v řízeních podle stavebního zákona 
 • spolupráci při pořizování, změnách a úpravách územní plánovací dokumentace
 • agendu komise pro rozvoj městské části, dopravu a výstavbu
 • agendu komise životního prostředí
 • zajišťuje aktualizaci vývěsek MČ

Ing. Jan Šimůnek

Ing. Jan Šimůnek
vedoucí Odboru ekonomiky a správy majetku

Michal Pivoňka

Michal Pivoňka
referent správy majetku

Lenka Michalská

Lenka Michalská
referent správy majetku

Pavlína StejskalováPavlína Stejskalová
vedoucí oddělení ekonomiky

Markéta JíšováMarkéta Jíšová
referent - pokladna, poplatky

Irena Mrázová

Irena Mrázová
účetní VHČ - nájmy

Ing. Lenka Vichová
referent správy majetku


nahoru