Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

- za užívání veřejného prostranství (zábor)

Poplatek za užívání veřejného prostranství (zábor)

3. Pojmenování (název) životní situace.

Zábor veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci.

O zábor veřejného prostranství se jedná, pokud je prostranství využíváno jiným, než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které je určeno (umístění stavebních zařízení a materiálu, provádění výkopových prací atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost k užívání veřejného prostranství podává ten, v jehož zájmu, nebo kvůli jehož činnosti má být užívání veřejného prostranství odsouhlaseno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání povolení záboru veřejného prostranství.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

kde: ÚMČ Praha - Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice

s kým: odbor správy majetku, p. Petr Chýský, kancelář č.205
kdy:      po 8 - 12  13-17

               st  8 - 12  13-18

               pá 8 - 12 

      

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněná žádost, souhlas vlastníka pozemku, občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Formulář (k dispozici v tištěné podobě na ÚMČ Praha - Běchovice)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v § 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání

Dle OZV hl. m. Prahy č.5/2011, § 2 odst. 1, písm. b) vyhlášky

10 kč - všechna veřejná prostranství, za každý započatý m2 a započatý den záboru u všech veřejných prostranství

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni zákonem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po ukončení záboru uvést plochu do původního stavu.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
  • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 
    Vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška HMP č. 8/2008 Sb. O udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zrušení souhlasu se záborem, bloková pokuta, zahájení správního řízení.

21. Nejčastější dotazy

--

22. Další informace

Další informace získáte na ÚMČ Praha - Běchovice, odbor ekonomiky a správy majetku, p. Petr Chýský, kancelář č. 205

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Vyhláška hl. města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2011.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Místní poplatek ze záboru veřejného prostranství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha - Běchovice, odbor ekonomiky a správy majetku

26. Kontaktní osoba

Petr Chýský, správa majetku - tel. č. 281 028 601

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-


nahoru