Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

- z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity

3. Pojmenování (název) životní situace.

Místní poplatek z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci.

Poplatek z ubytovací kapacity je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je ubytovací kapacita v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci místního poplatku jedná osobně plátce poplatku, kterým je ubytovatel. Může jím být fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla nebo jím zmocněná osoba.

Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části (MČ) příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.

Povinností ubytovatele je:

a) vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši

b) odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši

c) vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník (ubytovatel) je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Margita Jíšová

referent  OE - místní poplatky

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. 1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu) 2. ověřený výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) 3. živnostenský list (oprávnění k činnosti) 4. nájemní smlouva (má-li ubytovatel ubytovací zařízení v pronájmu)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře:

1. Přihlášení ubytovny

2. Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Oba formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Praha - Běchovice

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 50,00 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek se hradí bezhotovostním převodem na účet č. 2112140621/2700, KS:1148, VS: IČ, nebo RČ poplatníka, nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ v úředních hodinách.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (v Praze MČ) poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec (v Praze MČ) zvýšit až na trojnásobek

Osvobození a úlevy: Poplatku nepodléhá

 a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 Sb. hl.m.Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.)

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku i opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 50 000 Kč dle ustanovení § 247 odst. 1-4 zákona č. 280/2009 Sb.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Magistrát hl.m. Prahy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Místní poplatek za rekreační a lázeňský pobyt - poplatek zrušen

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha - Běchovice - místní poplatky

26. Kontaktní osoba

Margita Jíšová, tel. 281 028 515, e-mail: marketa.jisova@praha-bechovice.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-


nahoru