Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

3. Pojmenování (název) životní situace.

Místní poplatek ze vstupného

4. Základní informace k životní situaci.

Místní poplatek upravuje zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích. Ustanovení § 1 uvádí výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou obce vybírat. Poplatky jsou povinné po jejich zavedení obecně závaznou vyhláškou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci místního poplatku jedná osobně poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku vykonávají městské části (MČ), příslušné podle místa konání akce.
Povinností poplatníka je ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole (vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci) a odvést poplatek na účet správce poplatku

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu a místo konání akce, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme). V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 Margita Jíšová, referent  OE - místní poplatky

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny jeho peněžní prostředky. Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku nebo jiném registru).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě obdrží poplatník formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku je stanovena v §3 obecně závazné vyhlášky hl. m Prahy č. 25/2003 Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného a činí:

5 % z úhrnné částky vybraného vstupného u kulturních akcí – veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou nad 3000 osob.

2,5% u kulturních akcí uvedených v §2písm.a) bod1 spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v §2 písm.a)bod 2 s vyjimkou erotické podívané a podniků lidové zábavy

10 % u sportovních akcí jako jsou utkání nebo vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých, mezinárodní a mezistátní utkání dospělých nebo jejich exhibiční a benefiční vystoupení.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Poplatek se hradí hotově v pokladně ÚMČ v úředních hodinách:

po 8 - 12  13-17

st  8 - 12  13-18

pá 8 - 12 

nebo bezhotovostním převodem na účet č. 211 214 0621/2700, VS je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.

Od poplatku jsou osvobozeny kulturní akce

 

– veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3.000 osob.

 

– taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.

– akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

– akce, kde je pořadatelem hlavní město Praha nebo městská část, popř. organizace založená nebo zřízená městkou částí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost: 7 dní před konáním akce. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze podat elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška hl. m Prahy č. 25/2003 Sbírky obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Zákon 280/2009 Sb., daňový řád.

18. Jaké jsou související předpisy

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy. Odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, který platební výměr vydal.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (MČ) poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec (MČ) zvýšit až na trojnásobek.

Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených vyhláškou č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, může správce poplatku uložit pokutu podle podle
§ 247, zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád ,až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Magistrát hl. m. Prahy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha - Běchovice - místní poplatky

26. Kontaktní osoba

Margita Jíšová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

 


nahoru