Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Okrašlovací spolek

Roku 1936 přišel František Říha, četnícký strážmistr na myšlenku založiti v naší obci okrašlovací spolek, který by měl v programu zvelebiti obec založením sadů a úpravy cest. Dne 20. dubna 1936 svolána ustanovující schůze v hostinci “U Koruny”. Budoucí členové spolku dobrovolně přispěli sbírkou 30 K na úhradu výdajů spojených s ustanovením spolku. Prozatímním předsedou spolku zvolen Václav Šulc, který s Františkem Říhou započali s přípravami. Stanovy spolku byly prostřednictvím okresního úřadu v Říčanech zaslány 29. září 1936 zemskému úřadu v Praze. Když byly stanovy schváleny, svolána 11. prosince 1936 nová schůze, na kterou se dostavilo 22 občanů. Prvním předsedou zvolen všemi hlasy řídící učitel Jan Žibřid, náměstkem Josef Vraspír, jednatelem V. Šulc, pokladníkem František Brixí, revisory Jan Skořepa a Josef Kafka.

Spolek již v lednu 1937 získal 94 členů. Hned v únoru 1937 přikročili členové spolku k práci, a to úpravou zanedbaného parčíku ve středu obce před sochou Mistra Jana Husa, která si vyžádala nákladu 2.313 korun, i když provozy a práce členů byla zdarma. Poté započato s úpravou pískového dolíku v Kuťatech – který byl doposud skladištěm vozů a hospodářského nářadí okolních rolníků a skládkou všech možných odpadů. Úprava, která i dnes zdobí střed obce, nyní zlepšená “Pomníkem běžců”, si vyžádala nákladu 4.221 korun a ukončena r. 1939. Další prací spolku bylo vysázení ovocných stromů na březích Rokytky. Zde členové spolku zasadili o Velikonocích roku 1939 – 150 švestkových, 50 hruškových a 10 jabloní, za které spolek zaplatil 1.635 korun 50 hal. Peníze potřebné na úhradu vydání získával spolek pořádáním divadelních her v místní Sokolovně, jež vedl osvědčený kulturní pracovník, řídící učitel Holub a též z výnosu mimořádných představení v biografu. Obec přispěla na úpravu chodníku částkou 1.000 korun.

Spolek, který nesl název Okrašlovací a zahrádkářský spolek v Běchovicích, vydal roku 1940 ročenku, kde popisuje vznik spolku, jeho činnost i rady a ponaučení pro zahrádkáře.


nahoru