Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Ohlášení přestupku

Ohlášení přestupku

3. Pojmenování (název) životní situace.

Oznámení přestupku

4. Základní informace k životní situaci.

Oznámení přestupku je podání, které obsahuje konkrétní skutečnosti, které nasvědčují spáchání nebo podezření ze spáchání přestupku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení přestupku může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámením přestupku (dále jen „oznámení“) na příslušnou instituci.

Oznámení se posuzuje podle obsahu (nikoliv podle názvu) a lze jej podat ústně či písemně.

V případě, že se oznamovatel rozhodne podat oznámení ústně, může osobně zajít na kterékoliv policejní oddělení či obecní úřad v místě, kde k přestupku mělo dojít. Tam s ním bude sepsán protokol. Při podání oznámení je oznamovatel vyslechnut o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem.

Další možností je podat oznámení písemnou formou. V takovém případě se doporučuje vylíčit v podání všechny rozhodné skutečnosti, které o skutku, jeho domnělém pachateli a dalších okolnostech oznamovatel ví. Písemné oznámení lze podat doporučeně poštou nebo jej může oznamovatel osobně donést na podatelnu příslušné instituce a na kopii si nechat potvrdit jeho přijetí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení lze podat na

 1. kterékoli oddělení Policie České republiky
 2. na obecní úřad v místě, kde mělo dojít k přestupku

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně na odboru vnitřní správy, 1. patro kancelář č. 204, Mgr. Martina Vlková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Každé oznámení by tedy mělo obsahovat základní údaje odpovídající na tyto otázky:

 • Kdo?

Totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.

 • Kdy?

Doba, kdy k události došlo (okamžik nebo období; pokud je událostí více, chronologicky je seřadit a uvést souvislosti).

 • Kde?

Místo nebo místa, kde k události došlo, příp. kde čin vyšel najevo nebo byl dokonán; pokud oznamovatel nezná přesnou dislokaci (adresu), uvede, jak lze místo vyhledat.

 • Jak?

Popis jednání všech zúčastněných osob.

 • Co?

Popis skutku.

 • Čím?

Zde vyjmenovat předměty doličné, jako jsou nástroje a zbraně.

 • Proč?

Motiv jednání pachatele.

 • Následek?

Zda byla způsobena újma na zdraví nebo újma na majetku apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje standardizovaný vzor podání.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz přestupkové řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Mezi další účastníky patří přestupce, popř. svědci, poškozený.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podle § 81, odst. 1 správního řádu podat odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha - Běchovice do 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor vnitřní správy

26. Kontaktní osoba

Mgr. Martina Vlková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

4.10.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

4.10.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-


nahoru