Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Uplatnění práva v oblasti ochrany osobních údajů

3. Pojmenování (název) životní situace.

Uplatnění práva v oblasti ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady  č.  2016/679 ze dne 27.4.2016 („GDPR“)

4. Základní informace k životní situaci.

MČ Praha – Běchovice zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění úředních povinností a to v souladu s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelu zpracování. MČ Praha – Běchovice je v pozici správce údajů.

Velkou část údajů o občanech, vlastnících nemovitostí v  naší městské části nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Na základě výše uvedeného je MČ Praha – Běchovice správcem těchto údajů

Fyzické osoby (subjekty údajů) mají právo na:

 1. právo na informace o zpracování (čl. 13 a 14 nařízení GDPR);
 2. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR);
 3. právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR);
 4. právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR);
 5. právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR);
 6. právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR);
 7. právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR); a
 8. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 nařízení GDPR).

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v naší městské části (odborně řečeno – naše městská část je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON).
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@praha-bechovice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které se zpracování osobních údajů týká.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba se obrátí na ÚMČ Praha – Běchovice v případě, že chce uplatnit své právo dané Nařízením Evropského parlamentu a Rady  č.  2016/679 ze dne 27.4.2016 v  oblasti ochrany osobních údajů.

K žádosti může využít formulář Typ: DOC dokument, Velikost: 80.5 kB nebo napsat volnou formou.

Podmínkou podání žádosti je prokázání totožnosti žadatele. V případě osobního se žadatel prokáže průkazem totožnosti přebírajícímu úředníkovi. U poštovního podání žádosti je nutné úředně ověřit podpis žádosti. Při podání žádosti prostřednictvím datové schránky se totožnost považuje za prokázanou, je-li žádost zaslána prostřednictvím datové schránky žadatele. V případě elektronického podání žádosti musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem s identifikátory.

V případě, že je žadatel při podání žádosti zastupován zmocněncem, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem zmocněnce nebo být zaslána prostřednictvím datové schránky zmocněnce a musí být doložena plnou mocí.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Fyzická osoba podá žádost, ve které specifikuje, v jaké oblasti ochrany osobních údajů uplatňuje své právo,  a popíše svůj požadavek.

Formulář žádosti – osobní údaje Typ: DOC dokument, Velikost: 80.5 kB

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně v sekretariátu starosty a tajemníka č. 303  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se podává písemnou formou a je možné využít Formulář Typ: DOC dokument, Velikost: 80.5 kB  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Lhůtu je možné prodloužit v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí o další dva měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nařízení Evropského parlamentu a Rady  č.  2016/679 ze dne 27.4.2016 („GDPR“)

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dozorovým úřadem může být uložena správní pokuta.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Kancelář starosty a tajemníka

26. Kontaktní osoba

RNDr. Soňa Beroušková, tajemnice ÚMČ,

Bc. Lucie Kubešová Leišová, pověřenec pro ochranu osobních údajů:

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v městské části  a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce městské části.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.5.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

3.1.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-


nahoru