Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Meandrování potoků

V průběhu podzimu r.  2023 byla dokončena další část projektu „Meandrování potoků“ na katastru Běchovic.

Tentokrát se úprava týkala Běchovického potoka. Cílem projektu je zpomalení toku a zadržení co největšího množství vody v krajině. V průběhu roku 2024 by měly být podél všech nových meandrů doplněny cesty a lavičky.

Revitalizace v Běchovicích

 • Délka úprav 1016 m
 • Prodloužení koryta o 306 m
 • Vytvoření ekologické bermy a meandrujícího koryta
 • Výstavba tůní - 8 ks
 • Instalace mrtvého dřeva
 • Doba realizace: červenec 2021 - prosinec 2021
 • Průměrný sklon revitalizace - 0,24 %
 • Kapacita koryta - Q270D - Q330D

 

Rokytka v Běchovicích byla napřímena již v 19. století, jak dokládají mapy z roku 1848. Tehdejší úpravy potoka mohly souviset s výstavbou bývalého rybníka Punčoška s mlýnem, ale také s potřebou využívat zemědělskou půdu v potoční nivě. Začátkem 20. století byl navíc celý potok zpevněn kamennou dlažbou z křemence a kolem koryta byly vysázeny aleje ovocných stromů, zejména slivoní. V některých místech byl potok i ohrázován až metr vysokou hrázkou. Stabilizace byla zřejmě provedena v souvislosti s melioracemi okolních pozemků.

V rámci výstavby krajinného parku byl celý úsek Rokytky na pozemcích hl. m. Prahy navržen na revitalizaci. Potok zcela opustil své původní koryto a pro revitalizaci byla využita celá jeho údolní niva, a to jak na pravém, tak i levém břehu. Aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů, je v nivě potoka vyhloubena cca 20 m široká berma o hloubce 0,5–1 m, kde  je rozmeandrováno nové koryto. 

Délka upravovaného úseku byla 710 metrů a po revitalizaci dosáhla Rokytka délky 1 016 metrů. Nové meandrující koryto doplnila soustava větších a menších tůní. Brodové úseky jsou stabilizovány kamenným pohozem z původního opevnění koryta. Stromy, které musely být pokáceny, posloužily jako mrtvé dřevo jak do potoka, tak do tůní. Původní koryto potoka bylo zasypáno. 

Zatímco na pravém břehu je nové koryto vedeno v jílovito-hlinitých půdách, na levém břehu byly objeveny štěrkopísky (zřejmě původní říční niva). V této části tedy předpokládáme výraznější korytotvorné procesy. Tato část také nebude nikterak osévána travní směsí, ale bude ponechána přirozené sukcesi. Zde byly také při zemních pracích objeveny nejzajímavější archeologické nálezy germánského osídlení doby Římské.

Vzhledem k tomu, že niva byla v minulosti částečně využívána jako pole, byla celá plocha oseta travní směsí květnatých luk. Součástí revitalizace byla i výstavba nového klenutého propustku obloženého kamenem a přeložky inženýrských sítí.

 

 

 

Tab. 1 – Některé základní charakteristiky revitalizace před a po realizaci

 

Původní 

koryto

Revitalizované koryto

Efekt revitalizace*

osová délka koryta (m)

750

1124

1,5

plocha hladiny (m2/bm kynety) * 1

1 760 m2

2,34 m2/bm

4 155 m2

3,7 m2/bm

2,4

1,6

zadržený objem vody za běžných průtoků (m3/bm kynety)

310 m3

0,41 m3/bm

825 m3

0,73 m3/bm

2,7

1,8

celkový objem koryta (m3/bm kynety) *2

5 925 m3

7,9 m3/bm

1 530 m3

1,36 m3/bm

0,3

0,2

celkový objem tůní

0

961 m3

-

celková plocha tůní

0

2 168 m2

-

* hodnota po revitalizaci/hodnota původní

*1 Plocha hladiny v korytě při Qa

*2 Objem koryta

Ekologie:

V letech 2013, 2016, 2017 a znovu pak v roce 2022 byly provedeny odborné průzkumy na toku Rokytky za účelem zmapování veškeré populace ryb a vodních živočichů a vlivu revitalizace na tyto populace.

Máme tedy nyní díky průzkumu jasnou představu o druhové skladbě ryb a vodních bezobratlých (zoobentosu), jejich relativní početnosti a rozšíření.

Při obou průzkumech byla zjištěna přítomnost celkem 9 druhů ryb. V roce 2022 však bylo odloveno 519 jedinců, téměř dvakrát více než v roce 2017, kdy bylo odloveno 270 jedinců. Skladba druhů se mírně změnila: pod průtočnou nádrží byl tok obohacen o candáty, slunečnice a úhoře, naopak nebyl zjištěn perlín a zcela vymizel karas stříbřitý. Na spodním toku jej nahradila střevlička východní. Výrazně přibylo také plotic.

Nově zjištěným druhem je také mřenka mramorovaná, jejíž populace zde zatím není příliš početná, ale lze ji řadit k stanovištně původním druhům. 

 

Revitalizace soutoku Rokytky, Říčanky a Běchovického potoka

01

Takhle vypadá Říčanský potok ve svém posledním úseku před soutokem s Rokytkou nyní.

 

 • Délka úprav 567 m
 • Vytvoření ekologické bermy a meandrujícího koryta
 • Výstavba tůní - 5 ks
 • Instalace mrtvého dřeva
 • Doba realizace: červenec 2022 - prosinec 2022
 • Průměrný sklon revitalizace - 0,12 %
 • Kapacita koryta - Q270D - Q330D

Historicky se Rokytka s Říčankou stékali až v Počernickém rybníku. Po výstavbě železniční trati byl soutok těchto potoků přesunut zhruba do dnešních míst, kde se s Rokytkou stéká i Běchovický potok. Všechny tři potoky byly napřímeny a opevněny kamenem a okolí dlouhou dobu sloužilo jako místo pro ukládání odpadu všeho druhu. 

Revitalizace spočívala v komplexní revitalizaci prostoru soutoku tří potoků. Celé území bylo očištěno od skládek, navážek a ruderální vegetace. Terén byl urovnán tak, aby v celé ploše byla obnovena plochá říční niva. Všechny tři potoky zcela opustili svá původní koryta a vzniklo zde několik meandrů. V prostoru mezi meandry bylo vybudováno pět tůní, které zadržují až 737 m3 vody. V brodech byly provedeny kamenné záhozy na které bylo využito původní opevnění koryt. Berma byla oseta speciální směsí květnatých luk.

Tab. 1 – Některé základní charakteristiky revitalizace před a po realizaci

 

Původní 

koryto

Revitalizované koryto

Efekt revitalizace*

osová délka koryta (m)

572

567

1,0

plocha hladiny (m2/bm kynety) * 1

1 654 m2

2,89 m2/bm

2 447 m2

4,25 m2/bm

1,5

1,5

zadržený objem vody za běžných průtoků (m3/bm kynety)

246 m3

0,43 m3/bm

492 m3

0,87 m3/bm

2,0

2,0

celkový objem koryta (m3/bm kynety) *2

5 141 m3

8,99 m3/bm

763 m3

1,34 m3/bm

0,15

0,15

celkový objem tůní

0

737 m3

-

celková plocha tůní

0

1 439 m2

-

* hodnota po revitalizaci/hodnota původní

*1 Plocha hladiny v korytě při Qa

*2 Objem koryta

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí


nahoru