Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDH MČ Praha - Běchovice je zvláštní organizační jednotka MČ Praha - Běchovice.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ Praha - Běchovice je zřízena Městskou částí Praha - Běchovice usnesením č. 627/50/2010 z 50. zasedání zastupitelstva MČ ze dne 17.2.2010 podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 3, odst. 2 Vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů s účinností ke dni 29.6.2009 jako organizační jednotka MČ Praha - Běchovice.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:
a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18,jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce.


nahoru