Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Informace o možnosti podat oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů

 

Informace o možnosti podat oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém je určen zaměstnancům a dalším pracovníkům městské části Praha – Běchovice k podání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Městská část Praha – Běchovice přijímá oznámení o případném protiprávním jednání pouze od svých zaměstnanců, osob vykonávajících u městské části dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (včetně těch, kteří se o uvedenou práci nebo obdobnou činnost uchází nebo ucházeli).

Městská část Praha – Běchovice vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému městské části Praha – Běchovice lze oznámení podat příslušné osobě písemněústně či na žádost oznamovatele osobně.

Příslušnou osobou je vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Martina Vlková.

Oznámení je možno podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále jen VOZ) a to:

a) e-mailem na adresu: oznameni@praha-bechovice.cz

b) písemně na adresu:         MČ Praha – Běchovice

                                                    Českobrodská 3

                                                    190 11 Praha – Běchovice

       na obálce bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – určeno výhradně k rukám příslušné   

       osoby“

  c) telefonicky (ústně) na tel. 281 028 613

   d) osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou.

 

K oznámení je možné také použít vnější oznamovací systém a podat oznámení též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím: Zabezpečeného elektronického formuláře 

Příslušným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840).

Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání.

Protiprávním jednáním, které lze oznamovat, se rozumí jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, tedy které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje tento zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by se vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla důvodně domnívat, že jí oznamované či uveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, dále pak údaje o jménu, příjmení, datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Komplexní informace pro oznamovatele: Komplexní informace pro oznamovatele.

Ochrana oznamovatele

Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

Formulář pro oznamování protiprávního jednání Typ: DOCX dokument, Velikost: 19.01 kB


nahoru