Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Místní agenda 21

místní Agenda 21

Co to vlastně Místní Agenda 21 je?

Agenda 21 je dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životní  prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Na Summitu bylo konstatováno, že „…velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; účast a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem, určujícím úspěšnost realizace jejich cílů...”

Z tohoto důvodu byly po celém světě zahájeny kroky vedoucí k ustanovení Místních Agend 21.

Místní Agenda 21 (MA21) je nástrojem pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě - v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za své životy i životy ostatních bytostí, a to nejen dnes ale i v budoucnosti.

Místní odkazuje na vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.

Agenda je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.

21 se vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v dlouhodobém časovém horizontu.

Udržitelný rozvoj (nebo také trvale udržitelný rozvoj) je definován jako takový, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Je to způsob rozvoje, který je zaměřen na hledání souladu v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Dnes jsou po celém světě tisíce Místních Agend 21.

MČ Praha – Běchovice se již od roku 2008 snaží plněním kritérií Místní Agendy 21 přispět k udržitelnému rozvoji. V současné době je v kategorii D, ale usiluje o zlepšení, odpovídající kategorii C.


Akce, které dosud MČ realizovala v rámci Místní Agendy 21:

Pravidelné veřejné fórum k celkovému rozvoji obce (12.10.2011)

Den zdraví (3.září 2011)

Osvětová kampaň ke Dni Země - Náš kousek Země (14.4. 2011)

Kulatý stůl – rozmístění směrovek v obci (26.1.2011)

Návrh orientačních tabulí žáky ZŠ (25. 1. 2011)

Mikulášská (4.12.2010)

Kulatý stůl v CSS – umístění piknikových zastavení (2.11.2010)

Anketa k umístění piknikových zastavení (16.6.2010)

Den Země – výsadba živých plotů žáky ZŠ (22.4.2010)

Nejkrásnější živý vánoční strom a prezentace fotografických prací (prosinec 2009)

Kulatý stůl - diskuse s veřejností na téma rozvoj městské části (15.10.2009)

Komunitní běhy pro zelené Běchovice, spojené s výsadbou zeleně (srpen/září 2009)

Kulatý stůl - co je MA 21, návrhy pro rozvoj městské části a využití zelených ploch (5.6.2009)

 

Městská část zřídila pro účely Místní Agendy 21 Výbor pro MA21, přijala Deklaraci o implementaci Místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha – Běchovice, pravidelně sleduje a hodnotí proces zlepšování, finančně podporuje realizované akce.

Městská část získala v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR finanční podporu projektu Pokrok v MA21 – aktivní zapojení veřejnosti do turistického rozvoje Běchovic.

 

Účelem projektu je pokračovat v aktivitách, při kterých se občané mohou zapojit do rozhodování a plánování udržitelného rozvoje lokality, ve které žijí. Výsledkem by mělo být zvýšení zájmu občanů o dění v MČ, o komunitní plánování udržitelného rozvoje MČ a o péči o životní prostředí, a to nejen v místě jejich bydliště. Projekt bude ukončen v prosinci 2011. Projekt má své vlastní logo (šipka s nápisem „Pokrok v MA21“). 

 

Pokrok v MA 21

Ing. Ondřej Martan

starosta MČ Praha - Běchovice


nahoru