Obsah

Volba prezidenta ČR 2023

Typ: ostatní
Volby 2023základní informace

Volba prezidenta ČR 2023

 

ve dnech 13. a 14. ledna 2023
případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023

 

Vážený voliči,

 

rádi bychom vám co nejvíce usnadnili volební proces, a proto nám dovolte několik základních informací a technických vysvětlivek k volební proceduře.

Hlasovat můžete ve svém volebním okrsku a volební místnosti dle místa trvalého pobytu, a to:

 

 v Běchovicích I                 v budově Úřadu MČ Praha – BĚCHOVICE - Českobrodská 3 

 

                                                       v Běchovicích II                ve Sportovním areálu Na Korunce , Na Korunce 580                                                                                                                                                   
 

Volební místnosti se vám otevřou v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodinv sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Obdobné to pak bude i v termínu případného druhého kola, tedy 27. a 28. ledna 2023.

Hlasování vám bude umožněno poté, co prokážete svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem totožnosti a dále pokud jste v den voleb hlášen k trvalému pobytu v naší městské části. Totožnost a státní občanství prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem nebo cestovním průkazem České republiky. Další nezbytou podmínkou možnosti volit je dosažení věku 18 let alespoň v druhý den voleb (tzn. 14.1.2023). Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který dosáhl alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta (tedy 28.1.2023) věku 18 let.

Neprokážete-li svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude vám hlasování umožněno.

Zda jste zapsáni ve stálém seznamu voličů, si můžete ověřit v úředních hodinách na Úřadu Městské části Praha – Běchovice a zde také můžete požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav.

Jednou ze základních zásad našeho volebního práva je povinnost voliče hlasovat osobně, zastoupení není možné. V případě, že se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nebudete moci osobně dostavit do shora uvedených volebních místností, můžete se dohodnout o možnosti hlasovat do přenosné volební schránky. S touto přenosnou volební schránkou vás pak členové volební komise v dohodnutém termínu navštíví u vás doma. Nutnost volby mimo volební místnost si předem můžete domluvit na tel. čísle 281 028 613, a to nejpozději 13.1.2023 a případně 27.1.2023 do 12:00 hod, dále ve výjimečných případech i v průběhu voleb.

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat ÚMČ Praha – Běchovice o vydání voličského průkazu. O vydání voličského průkazu můžete zažádat osobně nejpozději do 11.1.2023 a to 16:00 hod., nebo podáním doručeným nejpozději do 6.1.2023, toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. O voličský průkaz prostřednictvím datové schránky je možno požádat pouze tehdy, když se osoba žadatele o voličský průkaz shoduje s (fyzickou) osobou, pro kterou byla datová schránka zřízena; z datové schránky žadatele o voličský průkaz za něj nemůže požádat nikdo jiný (ani pověřená osoba podle § 8 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.). O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti. V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz. Voličský průkaz Vám bude vydán nejdříve 29.12.2023 a to buď osobně přímo Vám, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo bude voliči zaslán na uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky (Žádost ke stažení níže)

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

 

Tiskopis žádosti naleznete na našich internetových stránkách www.praha-bechovice.cz nebo v tištěné podobě

u Mgr. Martiny Vlkové, 1. patro, č. dv. 204.

Hlasovací lístky vám budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, vzhledem k velikosti jednotlivých okrsků se nemusí den doručení ve všech částech obce shodovat. V průběhu voleb můžete obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby obdržíte až ve volební místnosti.

 

Další bližší informace získáte u pracovnice odpovědné za volby:

Mgr. Martina Vlková – tel: 281 028 613, e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz

tajemnice úřadu RNDr. Soňa Beroušková – tel: 281 028 604, e-mail: sona.berouskova@praha-bechovice.cz.

                                                                                                                                             

 

 

Mgr. Martina Vlková

vedoucí odboru vnitřní správy

odpovídající za volby

 

Žádost o vydání voličského průkazu.doc (31.5 kB)

 

 


Vytvořeno: 2. 11. 2022
Poslední aktualizace: 30. 11. 2022 15:34
Autor: