Obsah

Odbor ekonomiky a správy majetku


Odbor ekonomický a správy majetku


ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU zajišťuje především:

- sestavuje a projednává návrh rozpočtu MČ, navrhuje, přijímá a projednává rozpočtové změny

- zodpovídá za smluvní zajištění finančních služeb, spravuje účty MČ

- finanční kontrolu hospodaření a smluvních vztahů

- vypracovává na základě podkladů závěrečný účet MČ

- vypracovává rozbory pohledávek včetně pohledávek příspěvkových organizací zřízených MČ

- podílí se na kontrole zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek MČ

- zajišťuje agendu finančního a kontrolního výboru formou tajemníka

- metodicky usměrňuje a organizuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí, včetně metodické pomoci příspěvkovým organizacím zřízených MČ

- zodpovídá za provedení inventarizace v souladu s právními předpisy

- zajišťuje provádění všech účetních operací týkajících se hospodaření v hlavní a vedlejší činnosti MČ

- komplexně zpracovává mzdy zaměstnanců úřadu a zajišťuje jejich výplatu

- přijímá peníze do pokladny za platby vybírané v hotovosti včetně vystavení příjmových dokladů

- vede evidenci předpisů a plateb k jednotlivým poplatkům (poplatky ze psů, správní poplatky, pokuty ÚMČ a atd.)

- vydává rozhodnutí k povolení záborů a vyměřuje poplatky za neohlášené užívání veřejného prostranství

- vydává povolení k provozování reklamního zařízení na místních komunikacích ve správě MČ a k provozování výherních hracích přístrojů

- vydává rozhodnutí o souhlasu s parkováním nákladních automobilů a autobusů
na veřejném prostranství

- určuje místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství

- zajišťuje vedlejší hospodářská činnost, především v oblasti nájmů bytů, nemovitostí, nebytových prostor a pozemků

- agendu smluvních vztahů

- agendu daní

- spolupráci s MHMP a finančními úřady

 -  komplexní správu a údržbu majetku svěřeného MČ

-  provozní záležitosti a služby v oblastech provozu a údržby majetku, dopravy, energetiky, dodávek médií, informatiky, telekomunikací, kancelářské a výpočetní techniky apod.

- zodpovídá za provoz a kontrolu dětských hřišť v souladu s právními předpisy

- evidenci svěřených pozemků, budov a staveb §  kontrolu fyzického stavu a případné opravy či obnovu

- inventarizaci nemovitého majetku svěřeného do správy MČ

-  podklady pro nabytí, zcizení a pronájem nemovitostí

-  uzavírání smluv o služebnostech, včetně projednání a evidence v KN

- uzavírání smluv souvisejících s investiční výstavbou, údržbou a s majetkem MČ a vede jejich evidenci včetně projednání s HMP

- agendu veřejných zakázek včetně zveřejňování dle platného zákona

-  likvidaci pojistných událostí

-  hlášení poruch na území MČ správcům sítí 

-  realizaci a provozování informačních a telekomunikačních systémů a služeb

-  úklid a údržbu komunikací a zeleně

 - plánování, realizaci a kontrolu investiční činnosti včetně zabezpečení předprojektové a projektové přípravy

-  činnost technického zástupce objednatele ve smluvních vztazích

 - zastupování MČ v řízeních podle stavebního zákona 

-  spolupráci při pořizování, změnách a úpravách územní plánovací dokumentace

-  agendu komise pro rozvoj městské části, dopravu a výstavbu

-  agendu komise životního prostředí

-  zajišťuje aktualizaci vývěsek MČ

 

Ing. Jan Šimůnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Šimůnek

vedoucí Odboru ekonomiky a správy majetku

Telefon:281 028 616

mobil:  603 247 831
e-mail: jan.simunek@praha-bechovice.cz

 

Michal Pivoňka

Michal Pivoňka

referent správy majetku

Telefon: 281 028 617

mobil: 732 312 584

e-mail: michal.pivonka@praha-bechovice.cz

Lenka Michalska

Lenka Michalská

referent správy majetku

Telefon : 281 028 612

   mobil: 734 332 787

e-mail:
lenka.michalska@praha-bechovice.cz

       

Pavlína Stejskalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavlína Stejskalová
vedoucí oddělení ekonomiky

Telefon: 281 028 618
mail: pavlina.stejskalova@praha-bechovice.cz

Markéta Jíšová

Markéta Jíšová
referent - pokladna, poplatky

Telefon:  281 028 615

mobil: 703 148 034
mail:  marketa.jisova@praha-bechovice.cz

Irena Mrázová

Irena Mrázová
účetní VHČ - nájmy

Telefon: 281 028 618
e-mail: irena.mrazova@praha-bechovice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Vichová

referent správy majetku

Telefon: 281 028 601

mobil:

e-mail: lenka.vichova@praha-bechovice.cz