Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Běchovice
 • 2. Důvod a způsob založení

  Běchovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Českobrodská 3
  190 11 Praha 9 – Běchovice
  Telefon: 281 028 611
  E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz
  ID Datové schránky: erdb3s9
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Českobrodská 3
   190 11 Praha 9 – Běchovice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Českobrodská 3
   190 11 Praha 9 – Běchovice
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 12:0013:00 - 17:00
   úterý8:00 - 12:0013:00 - 16:00
   středa8:00 - 12:0013:00 - 18:00
   čtvrtek8:00 - 12:0013:00 - 16:00
   pátek8:00 - 12:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   281 028 611
  • 4.5 Adresa internetové stránky
    
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   podatelna@praha-bechovice.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: erdb3s9
 • 5. Případné platby lze poukázat
  2112140621/2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
 • 6. IČO
  00240044
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00240044
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
   Není definováno
  • 8.2 Rozpočet
   Rozpočet
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  • e-mailem:
  • elektronickým podáním: podatelna@praha-bechovice.cz
  • telefonicky na tel. čísle:
  Úřední hodiny

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává
  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
  • 11.2 Vydané právní předpisy

   MČ Praha - Běchovice nevydává právní předpisy.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Sazebník úhrad.doc 22,5 kB

   Sazebník úhrad.pdf 82,3 kB

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Běchovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva r. 2003.pdf Staženo: 346x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva r. 2004.pdf Staženo: 340x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva r. 2005.pdf Staženo: 326x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva r. 2006.pdf Staženo: 353x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva r. 2008.pdf Staženo: 359x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva r. 2009.pdf Staženo: 398x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva r. 2010.pdf Staženo: 369x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva r. 2011.pdf Staženo: 403x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva za rok 2012.pdf Staženo: 385x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva za rok 2013.pdf Staženo: 389x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva za rok 2014.pdf Staženo: 358x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva za rok 2015.pdf Staženo: 370x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva za rok 2016.pdf Staženo: 441x | Datum vložení: 05.05.2017

  Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 310x | Datum vložení: 14.02.2018

  Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 199x | Datum vložení: 21.02.2019

  Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 110x | Datum vložení: 18.02.2020

  Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 48x | Datum vložení: 13.01.2021

 • Poskytnuté informace

  Rok 2021

  Poskytnutí informace_c.j._1395_2021.pdf (40.63 kB)

  Poskytnutí informace_c.j.0642_2021 

  Poskytnutí informace c.j._0547_2021 

  Poskytnutí informace_c.j._0505_2021 

  Poskytnutí informace_cj._0463_2021 

  Poskytnutí informace_c.j._0358_2021 

  Poskytnutí informace_c.j._0326_2021 

   

  Rok 2020

  Poskytnutí informace_cj. 2071_2020

  Poskytnutí informace_cj. 2477_2020

  Poskytnutí informace_2471_2020

  Poskytnutí informace_cj.2326_2020

  Poskytnutí informace_cj._1460_2020

  Poskytnutí informace č.j. 1447_2020

  Poskytnutí informace č.j. 1446_2020

  Poskytnutí informace_cj.0751_2020

  Poskytnutí informace_cj._0439_2020

  Poskytnutí informace_č.j. 0307_2020

  Poskytnutí informace č.j. 0358_2020

   

   

  Rok 2019

  Poskytnutí informace cj._1695_2019

  Poskytnutí informace čj._1451_2019

  Poskytnutí informace c.j._460_2019

  Poskytnutí informace č.j. 0049_2019

   

  Rok 2018

  Poskytnutí informace_cj._2553_2018

  Poskytnutí informace-č.j._2453_2018

  Poskytnutí informace čj_1796_2018

  Poskytnutí informace_cj._1638_2018

  Poskytnutí informace cj._1515_2018

  Poskytnutí informace cj._1097_2018

  Poskytnutí informace_c.j._1020_2018

  Poskytnutí informace_cj_0819_2018

   

  Rok 2017

  Poskytnutí informace_c.j._2275/2017

  Poskytnutí informace_c.j._1851_2017

  Poskytnutí informace_c.j._1583_2017

  Poskytnutí informace_c.j._1086_2017

  Poskytnutí informace_c.j._0393_2017.pdf

  Poskytnutí informace_č.j.0346_2017.pdf

  Poskytnutí informace_č.j. 0250_2017.pdf


  Rok 2016

  Poskytnutí informace cj. 1475_2016.pdf

  Poskytnutí informace_cj. 1308_2016.pdf

  Doprovodná inf. č.j. 1193_2016.pdf

  Poskytnuti informace c.j. 0557_2016.pdf

  Poskytnuti informace_c.j._0351_2016.pdf

  Poskytnuti informace_c.j._0291_2016.pdf

  Poskytnutí inf._c.j. 0063_2016.pdf


  Rok 2015

  Poskytnutí inf._0062_2015.pdf

  Poskytnutí inf._c.j.2239_2015.pdf

  Poskytnutí inf._c.j. 0647_2015.pdf

  Poskytnutí inf._2282_2015.pdf


  Rok 2014

  Doprovodná inf. 2701_2014.pdf

  Poskytnutí inf._c.j. 0598_2014.pdf

  Poskytnutí inf._ 0684_2014.pdf

  Poskytnutí inf._c.j. 1921_2014.pdf

  Poskytnutí inf._c.j. 2670_2013.pdf


  Rok 2013

  Poskytnutí inf._cj._ 1017_2013.pdf

  Poskytnutí inf._c.j. 1772_2013.pdf

  Poskytnutí inf._c.j. 0286_2013.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 1314/2009 na základě žádosti OS Zdravé životní prostředí.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 1978/2010 na základě žádosti Bc. Pavly Svobodovépodla zákona č. 106/1999 Sb.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 114/2011 na základě žádosti Mgr.Bc. Kovářové Jiruškové podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 848/2011 na základě žádosti JUDr.PhDr. Marka Antoše podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 80/2012 na základě žádosti firmy BUSINESS MEDIA CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 1457/2012 na základě žádosti Jana Cibulky podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 2011/2012 na základě žádosti Davida Horáka podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

  Poskytnutá informace č.j. 2913_2014 na základě žádosti Jiřího Vedrala podle zákona č. 106_1999 Sb.pdf

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

  Jak si zařídit - životní situace

  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.