Obsah

JEDNACÍ ŘÁD ostatních komisí

 

Jednací řád komise

Pravidla pro činnost  komisí

čl.1

1.    Starosta MČ, který plní funkce rady dle § 95 odst. 2) zák. č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizuje v souladu s § 101 cit. zákona komise jako iniciativní a poradní orgány, jmenuje a odvolává jejich předsedy.

2.    Náplň činnosti jednotlivých komisí stanoví po dohodě s předsedy komisí starosta MČ, tyto náplně tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

3.    Komise jsou ze své činnosti odpovědny starostovi MČ, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku jsou podřízeny příslušnému úřadu.

4.    O své činnosti informují starostu na jeho vyžádání, nejméně však 1x měsíčně na koordinačních poradách.

 

čl.2

1.    Předseda komise doplňuje dle potřeby komisi o další členy, svolává jednání komise, popřípadě pověřuje svoláním a řízením jednání jiného člena komise.

2.    Komise se scházejí dle potřeby.

3.    Předseda navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu, každý člen může navrhnout změnu či doplnění pořadu jednání.

 

čl.3

1.    Jednání komise se mohou zúčastnit členové Zastupitelstva MČ, kteří nejsou jejími členy a tajemník úřadu MČ. Tito jmenovaní mají při jednání hlas poradní.

2.    Předseda komise může po konzultaci se členy komise přizvat k účasti na jednání či jeho části další zainteresované osoby.

3.    Vyžaduje-li to projednávaná věc, může předseda komise požádat o účast příslušného pracovníka Úřadu MČ.

4.    Pro technicko-organizační zabezpečení činnosti komisí určí tajemník úřadu MČ na návrh starosty MČ pověřeného pracovníka pro jednotlivé komise z řad pracovníků úřadu MČ - jejich přehled tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.

 

čl.4

1.    K otázkám projednávaným komisí přijímá komise stanoviska jako podklad pro další jednání Zastupitelstva MČ.

2.    Komise je schopna přijímat stanoviska komise, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise. Komise se usnáší  většinou hlasů všech svých členů.

3.    Svá stanoviska a podněty předkládají komise starostovi MČ.

 

čl.5

1.    O jednáních komise se sepisuje zápis, který podepisuje předseda komise. Zápis předkládá do 5 dnů od jednání komise předseda komise prostřednictvím pověřeného pracovníka Úřadu MČ starostovi MČ.

2.    Pověřený pracovník a předseda komise odpovídá za splnění případných úkolů. Předseda komise odpovídá za informace pro Zastupitelstvo MČ.


čl.6

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Běchovice č. 1 dne 13. 11. 2006 (usnesení ZMČ Praha – Běchovice č. 13/1/06).

 

V Praze dne 13. 11. 2006

 

Ing. Jiří Santolík

starosta MČ Praha - Běchovice

komise jednací řád.pdf 44,5 kB