Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Volby do Evropského parlamentu

volby

jak si opatřit voličský průkaz, jak hlasovat a další informace...

Volby do Evropského parlamentu

 • Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat? 
  Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
  • v pátek     7. června 2024           od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu   8. června 2024           od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
    
 • Hlasovat můžete ve svém volebním okrsku a volební místnosti dle místa trvalého pobytu, a to:
  • v Běchovicích I                v budově Úřadu MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3
 • v Běchovicích II               ve sportovním areálu Na Korunce, Na Korunce 580

 

 • Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?

Voličem je občan ČR, který alespoň dne 8. června 2024 dosáhne věku 18 let.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a

 • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

 

 • Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
  vede úřad městské části pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, je zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

 • Jak postupovat, když se volič přestěhuje?

1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 28. dubnu 2024) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 5. června 2024 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 28. dubnem 2024, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp. městské části nebo městského obvodu.

2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 5. června 2024 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).

 • Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
  Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email). O voličský průkaz prostřednictvím datové schránky je možno požádat pouze tehdy, když se osoba žadatele o voličský průkaz shoduje s (fyzickou) osobou, pro kterou byla datová schránka zřízena; z datové schránky žadatele o voličský průkaz za něj nemůže požádat nikdo jiný (ani pověřená osoba podle § 8 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.). O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou. V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Žádost o vydání voličského průkazu naleznete na našich internetových stránkách nebo v tištěné podobě u Mgr. Martina Vlkové, 1. patro, č. dv. 204.
 

 • Jak volič hlasuje?

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

 

Další bližší informace získáte u pracovnice odpovědné za volby Mgr. Martiny Vlkové – tel: 281 028 613, e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz.

 

 

Mgr. Martina Vlková

odbor vnitřní správy

Datum vložení: 22. 4. 2024 8:35
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2024 14:39

nahoru