Obsah

Koncepce rozvoje


KONCEPCE ROZVOJE MČ PRAHA - BĚCHOVICE NA ROKY 2009 až 2019


Strategický plán ke stažení ZDE pdf 2,15 MB

kliknutím na přední stránku dokumentu (viz níže) zobrazíte celý dokument. Vzhledem k jeho obsáhlosti bude otevření trvat déle. Vyčkejte prosím...

 


Níže stará verze koncepce rozvoje z let 2004 - 2009

 

Zpracoval :  Ing. Ondřej Martan

 

1. 0.  Rozvoj městské části – CÍLE

1.1  Zajistit podporu projektům spojeným s přírůstkem obyvatelstva a zároveň zajistit odpovídající úroveň služeb občanské vybavenosti všem občanům MČ Praha - Běchovice

1.2.  Zvyšovat plynule standard životního prostředí v naší městské části. Běchovice by se měly stát nejen příjemným místem k bydlení, ale i ke trávení volného času .

 

2.0.  Rozvoj městské části - VÝSTAVBA

2.1.   Realizovat výstavbu a rozvoj městské části dle Územního plánu hl. m. Prahy.

2.2.   Přestavba centra městské části na centrum městského typu. Zahájení přestavby v r. 2007. Pokračování v restaurování a obnově kulturní památky Stará Pošta.

2.3.   Zasadit se o vznik kulturně - společenského místa v centru MČ.

2.4.   Aktivní přístup v otázce realizace projektu Běchovice - Východ.

2.5. Dokončení základních prvků občanské vybavenosti.

  2.6.  Příprava a postupná relizace nadstandarních prvků občanské  vybavenosti 

2.7. Zintenzivnit spolupráci s majiteli Technologického parku Praha na řešení dílčí problematiky dané oblasti.

2.8. Aktivně se na rošíření a regulaci činností v rámci Technologického parku Praha.

 

3.0.  Rozvoj městské části – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3.1.   V rozhodovacím procesu důsledně dbát na trvale udržitelnou kvalitu životního prostředí. Chránit a rozvíjet cenné přírodní lokality v katastrálním území Běchovice.

3.2.   Revitalizovat místa s označená jako brownfield ve spolupráci s EU

3.3.   Postupná rekonstrukce stávajících parků v městské části.

3.4.   Obnova uličních stromořadí v Běchovicích II, kolem ulice Českobrodské a výsadba nových ve vhodných lokalitách městské části.

3.5.   Obnova stromořadí kolem potoků.

3.6.   Výsadba zeleného pásu mezi ulicí Do Dubče a vodotečí.

3.7.   Výsadba lužního lesa mezi Říčanským potokem a Rokytkou.

3.8.    Postupná obnova turistických a procházkových cest v okolí Běchovic.

3.9.    Zabezpečit pravidelnou údržbu koryt potoků.

3.10.  Zajistit likvidaci organického odpadu (větve, listí, tráva) v rámci celé městské části.

 

4.0.   Rozvoj městské části – ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE

4.1.   Zdravotnické služby rozšiřovat úměrně k nárůstu obyvatel městské části . Zajistit zvýšení standardu poskytovaných zdravotnických služeb občanům Běchovic.

4.2.   Intenzivně rozvíjet stávající stav a současná zařízení poskytující sociální péče s cílem zajištění kompletních sociálních služeb nejen pro obyvatele Běchovic, ale i pro obyvatele ostatních městských částí.

 

5.0.    Rozvoj městské části – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

5.1.   Docílit urychlené dostavby budovy nové mateřské školy pro 100 dětí vč. nových prostor pro ordinaci pediatra

5.2.   Každoroční zabezpečení programu „Granty MČ“ od roku 2004, se zaměřením zvláště k práci s dětmi a mládeží, sport a spolková činnost.

5.3.   Zajištění bezproblémového provozu Základní školy a Mateřské školy.

5.4. Poskytovat podporu projektům zaměřeným na problematiku rodin s dětmi.

 

6.0.   Rozvoj městské části – DOPRAVA

6.1.   Ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy usilovat o rychlé realizování dohodnutých opatření ke zvýšení bezpečnosti  provozu na ulici Českobrodská.

6.2.   Výstavba železniční zastávky Běchovice – střed v rámci výstavby koridoru ČD Úvaly – Běchovice.

6.3.   Aktivně podporovat vznik nové křižovatky "Vinice" v rámci stavby 510 Běchovice - Satalice, s cílem odklonit nákladní dopravu z ulice Mladých Běchovic.

6.4.   Zjistit jednoznačnou ochranu obyvatel Běchovic před negativními dopady zvýšené intenzity dopravy v přímém okolí zástavby MČ.

6.5. Ve spolupráci s okolními městskými částmi a MHMP dobudovat  síť cyklostezek v k.ú. Běchovice.

6.6. Podporovat realizaci přeložky 1/12. Je v zájmu MČ její rychlá realizace.

6.7. V návaznosti na realizaci přeložky 1/12 připravit opatření výrazně omezující průjezd nákladní dopravy centrem MČ.

 

7.0.   Rozvoj městské části – KULTURA, SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

7.0.   Rozvoj městské části – KULTURA, SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

7.1.   V rámci výstavby v MČ získat vhodné prostory pro kulturní a společenské aktivity.

7.2.   Podporovat zvýšení intenzity spolkové činnosti v MČ.

7.3.   Podporovat kulturní,  společenské,  sportovní,  výchovné a vzdělávací aktivity spolků.

7.4.   Pravidelně vydávat informační dvouměsíčník Život Běchovic.

7.5.   Při Zastupitelstvu MČ ustavit kronikářský aktiv. (psaní kroniky,fotokronika, letopisecká činnost).

7.6.   V rámci výstavby MČ získat nové odpovídající prostory pro Místní knihovnu, rozšířit její činnost a převést jí do sítě profesionálních knihoven.

7.7.   Zavést pravidelnou péči o údržbu pomníků v MČ (Husův pomník, Pomník běžců, Pomník padlých v Běchovicích I. a Pomník padlých v Běchovicích II).

 

8.0.   Rozvoj městské části – SPORT – REKREACE

8.1.   Dokončení rekonstrukce sportovního areálu Na Korunce.

8.2.   Zvýšit popularitu dvou nejznámějších sportovních akcí běhů Mladé Běchovice a Běchovice – Praha.

8.3.   V závislosti na nárůstu obyvatel MČ a intenzitě výstavby připravit výstavbu nového sportovního centra se stadionem v prostoru mezi kopcem Jelen a silnicí Ke Kolodějům.

8.4.   Podporovat stávající a vytvářet podmínky pro vznik nových sportovních oddílů.

8.5.   Poskytovat v mezích možností plochy pro tzv. „malé“ sporty (petanque, kriket, apod.) a podporovat je.

8.6.   Vytvářet podmínky pro vznik nových rekreačních ploch.

8.7.   Podporovat pořádání sportovních turnajů v MČ.

 

9.0.   Rozvoj městské části – SPRÁVA MČ PRAHA-BĚCHOVICE

9.1.   Průběžně optimalizovat činnost Úřadu MČ

9.2.   Postupně hledat a realizovat nejekonomičtější řešení ve všech oblastech správy MČ.

 

10.0.  Rozvoj městské části – ZÁVĚR

10.1.   Koncepce rozvoje městské části Praha – Běchovice je otevřený materiál.  Její realizace je závislá na mnoha aspektech, které není možné detailně předvídat. Nejdůležitější podmínkou realizace koncepce jsou, jak jinak, peníze. Bude záležet na nás všech , jak budeme „šikovní“, zda se nám podaří prostředky na realizaci předložené koncepce zajistit.