Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny
ve dnech 20. - 21. 10. 2017

Vážený voliči,

rádi bychom vám co nejvíce usnadnili volební proces, a proto nám dovolte několik základních informací a technických vysvětlivek k volební proceduře.

Hlasovat můžete ve svém volebním okrsku a volební místnosti dle místa trvalého pobytu, a to:

            v Běchovicích I          v budově Úřadu MČ Praha - Běchovice

                      Českobrodská 3 

            v Běchovicích II        ve sportovním areálu Na Korunce                                                                                                          

                                                 Na Korunce 580
 

Volební místnosti se vám otevřou v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlasování vám bude umožněno poté, co prokážete svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem totožnosti a dále pokud jste v den voleb hlášen k trvalému pobytu v naší městské části. Totožnost a státní občanství prokážete platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem nebo cestovním průkazem České republiky. Další nezbytou podmínkou možnosti volit je dosažení věku 18 let alespoň v druhý den voleb (tzn. 21.10.2017). Neprokážete-li svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude vám hlasování umožněno.

Zda jste zapsáni ve stálém seznamu voličů, si můžete ověřit v úředních hodinách na Úřadu městské části Praha - Běchovice a zde také můžete požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav.

Jednou ze základních zásad našeho volebního práva je povinnost voliče hlasovat osobně, zastoupení není možné. V případě, že se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nebudete moci osobně dostavit do shora uvedených volebních místností, můžete se dohodnout o možnosti hlasovat do přenosné volební schránky. S touto přenosnou volební schránkou vás pak členové volební komise v dohodnutém termínu navštíví u vás doma. Nutnost volby mimo volební místnost si předem můžete domluvit na tel. čísle 281 028 613, a to nejpozději 20.10.2017 do 12:00 hod, dále ve výjimečných případech i v průběhu voleb.

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat ÚMČ Praha - Běchovice o vydání voličského průkazu. O vydání voličského průkazu můžete zažádat osobně nejpozději do 18.10.2017 a to 16:00 hod., nebo podáním doručeným nejpozději do 13.10.2017, toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. O voličský průkaz prostřednictvím datové schránky je možno požádat pouze tehdy, když se osoba žadatele o voličský průkaz shoduje s (fyzickou) osobou, pro kterou byla datová schránka zřízena; z datové schránky žadatele o voličský průkaz za něj nemůže požádat nikdo jiný (ani pověřená osoba podle § 8 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.). V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz. Voličský průkaz Vám bude vydán nejdříve 5.10.2017 a to buď osobně přímo Vám, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče  žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo bude voliči zaslán na uvedenou adresu.

Tiskopis žádosti naleznete na našich internetových stránkách www.praha-bechovice.cz, záložka Úřad městské části, Tiskopisy ke stažení, nebo v tištěné podobě u Mgr. Martina Vlkové, 1. patro, č.dv. 204.

 

Hlasovací lístky vám budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, vzhledem k velikosti jednotlivých okrsků se nemusí den doručení ve všech částech obce shodovat. V průběhu voleb můžete obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Další bližší informace získáte u pracovnice odpovědné za volby Mgr. Martiny Vlkové – tel: 281 028 613, e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz nebo u tajemnice úřadu RNDr. Soni Berouškové – tel: 281 028 604, e-mail: sona.berouskova@praha-bechovice.cz.