Obsah

JEDNACÍ ŘÁD Komise k projednávání přestupků městské části Praha – Běchovice

 

JEDNACÍ  ŘÁD

Komise k projednávání přestupků

městské části Praha – Běchovice

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Jednací řád Komise k projednávání přestupků městské části Praha – Běchovice (dále jen komise) stanoví podrobnosti jednání tohoto kolegiálního orgánu.

 

Článek 2

Vznik  složení komise

 

Komise je zvláštním kolegiálním orgánem obce, zčízený podle ust. § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) ve spojení s ust. §106 zák. č. 127/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů.

Jejím úkolem je projednávání přestupků ve věcech, které jsou svěřeny obci podle § 53 odst. 1 zákona o přestupcích.

Podle ust. § 53 odst. 3 zákona o přestupcích komise jedná a rozhoduje ve tříčlenném složení vždy za předsednictví osoby s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků.

Členy komise a jejího předsedu jmenuje starosta.

Funkce člena komise je výlučně osobní (tj. nezastupitelná).

 

Článek 3

Zasedání komise

 

Komise zasedá dle potřeby podle počtu oznámených přestupků

Komise zasedá obvykle v budově Úřadu městské části Praha – Běchovice v malé zasedací místnosti v 1. patře, pokud předseda komise nerozhodne jinak.

členové komise jsou povinni zúčastnit se každého zasedání komise.

Zasedání komise řídí a řízení před kolegiálním orgánem vede její předseda.

Písemná vyhotovení rozhodnutí a usnesení podepisuje předseda komise, ostatní písemnosti (předvolání, oznámení o zahájení řízení, vyrozumění poškozeného, apod.) podepisuje předseda nebo je písemnost podepsána předseda v.r. a za správnost podepsána oprávněnou úřední osobou, která je členem komise a která zároveň provádí další úkony mimo ústního jednání komise.

Závěrem jednání komise po poradě rozhoduje hlasováním, které řídí předseda. Členové hlasují  jednotlivě, předseda hlasuje naposled

Je-li při jednání komise podáno více návrhů na rozhodnutí komise, je o nich hlasováno v pořad, v jakém byly, podány.

Podle ust. § 53 odst. 3 zákona o přestupcích se komise usnáší většinou hlasů.

O přestupu koná komise ústní jednání ( § 74 zákona o přestupcích), které je neveřejné. Komise může určit, že jednání nebo jeho část jsou veřejné.V takovém případě dbá na ochranu utajovaných informací a ochranu práv účastníků, zejména práva na ochranu osobnosti, jakož i na ochranu mravnosti. Z důvodu ochrany mravnosti mohou být z účastni na ústním jednání vyloučeny nezletilé osoby.

Při poradě a hlasování mohou být přítomni pouze členové komise a případně osoba, která je pověřena sepsáním protokolu, pokud jej nespisuje některý ze členů.

O rozhodnutích komise při řízení o přestupku komise vyhotovuje protokol o hlasování, který podepisují všichni členové komise a případně osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu. Při nahlížení do spisu (§ 38 správního řádu) je podle § 134 odst. 3 správního řádu vyloučeno nahlížet do tohoto protokolu.

Podjatost členů komise je řešena podle § 148 zákona o obcích. O případné námitce podjatosti úřední osoby učiněné účastníkem řízení rozhoduje komise usnesením. Hlasovat však může ten její člen, proti němuž námitka směřuje.

 

 Článek 4

Závěrečná ustanovení

 

Veškeré změny tohoto jednacího řádu provádí komise.

Jednací řád byl projednán a schválen na jednání komise dne 16. 11. 2006

Jednací řád nabývá účinnosti dne 17. 11. 2006

 

 

 

 V Praze – Běchovicích dne 16.11.2006    JUDr. Hana Pelčáková

 Předsedkyně komise